สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

กิจกรรม/โครงการ

บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด นำโดยคุณสว่าง ภูครองแถว มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 5 ทุน จำนวน 30,000 บาท

โครงการพิเศษ สำหรับลูกเกษตรกร รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านแรกเท่านั้น มีทุนระหว่างเรียน มีเงินระหว่างเรียน มีอาชีพระหว่างเรียน มีธุรกิจระหว่างเรียน