อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนา พึ่งพันธุ์

อาจารย์ ดร.เกียรติสุดา สุวรรณปา

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัดชา เหมันต์ 

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร อสบ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

อาจารย์ ดร.บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร ปวส.เครื่องกลเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัคคิป ไกรโสดา

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกศล เรืองแสน

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ