อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา  พึ่งพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัดชา  เหมันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกศล  เรืองแสน

อาจารย์ ดร. เกียรติสุดา  สุวรรณปา

อาจารย์ ดร. บัณทิต  สุริยวงศ์พงศา

อาจารย์สิทธิศักดิ์  เริงฤทธิ์

อาจารย์ภัคคีป  ไกรโสดา

อาจารย์หอมหวน  ตาสาโรจน์