นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 อาจารย์สิทธิศักดิ์ เริงฤทธิ์ และ ดร.บัญชา วัฒนะ
เข้านิเทศนักษาฝึกงาน ณ โรงงานน้ำตาลสหเรือง จ.มุกดาหาร