คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์  พงษ์สกุล
(Asst. Prof. Surin Pongskul)
E-mail : surin_pk@yahoo.com

 

อาจารย์ เกียรติสุดา  สุวรรณปา
(Kiatsuda  Suvanapa)
E-mail : kiatsuda2557@hotmail.com

อาจารย์ ดร.โกศล  เรืองแสน
(Dr. Koson Rueangsan)
E-mail : ruangsan_19@hotmail.com

อาจารย์ พัฒนา  พึ่งพันธ์ุ
(English name)
E-mail : 

 

อาจารย์ ดร.บัณฑิต  สุริยวงศ์พงษา
(English name)
E-mail : 

อาจารย์ ดร.บัญชา  วัฒนะ
(Dr.Buncha Wattana)
E-mail : buncha_w@hotmail.com

อาจารย์ สิทธิศักดิ์  เริงฤทธิ์
(Sittisak Roungrid)
E-mail : r.sittisak@gmail.com

อาจารย์ อัดชา  เหมันต์
(Adcha  Heman)
E-mail : adchaheman@gmail.com